Jenaplan op de Gabrielschool

Binnen een Jenaplanschool staan onderwijs en opvoeding naast elkaar. Wij geloven dat een kind de wereld niet leert ontdekken door middel van leerstof in een boek. Wel door gestimuleerd te worden zich te ontwikkelen aan de hand van de 10 Jenaplan essenties en daarnaast de ruimte te krijgen om zijn eigen interesses te ontplooien.

Op de Gabrielschool leren, werken en leven kinderen in een stamgroep samen met andere kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. Zo leren ze van elkaar. Soms is een kind de oudste, soms de jongste. Soms loopt een kind voor op anderen, soms kan hij zich juist optrekken aan kinderen met meer kennis en ervaring rondom een bepaald onderwerp. Net als in het ‘echte leven’ buiten de school. Vanuit die verschillende rollen leert hij samenwerken, communiceren en reflecteren op zijn eigen gedrag.

Wat is jenaplan?

De visie van Jenaplan bestaat uit 10 essenties die kinderen helpen te oriënteren op de wereld om hen heen: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren.

Kinderen binnen het Jenaplanonderwijs leren zichzelf en de manier van leren kennen die het beste bij hun past. Ze leren omgaan met hun lijf, emoties, denken en zingeving. Daarnaast worden ze begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van hun unieke kwaliteiten.Wat willen we met de kinderen bereiken?

Wij streven ernaar om elk kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau en tempo te laten ontwikkelen, maar dat betekent niet dat dat onderwijs op individueel niveau plaatsvindt. Juist het samen leren met anderen zorgt voor sociale verbinding en vaardigheden waar ze later de vruchten van plukken.
Daarbij zorgt de stamgroepleider ervoor dat elk kind uitgedaagd, gestimuleerd en begeleid wordt op een manier die bij hem past.

Ons doel is om de kinderen op deze manier de drie grote ervaringsgebieden te helpen ontdekken:
1. God
2. Natuur
3. Mensenwereld

Hoe doen we dat op de Gabrielschool?

Een Jenaplan school kenmerkt zich door ieder kind als individu centraal te stellen en te laten ontplooien op zowel cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Op een tempo en manier die aansluit bij het niveau van het kind.

Ons onderwijsprogramma bestaat daarom uit een gelijke mix van cognitieve vakken zoals wereldoriëntatie, rekenen en taal en expressievakken zoals beeldende vorming, gym, toneel en muziek.

Leerstof uit boeken gebruiken wij ter ondersteuning van het kind zijn ontwikkeling; het is geen doel op zich. We zorgen er uiteraard wel voor dat ieder kind voldoende alle benodigde kennis, sociale vaardigheden, zelfstandigheid en weerbaarheid bezit om na de basisschool ook in het voortgezet onderwijs naar eigen kunnen te presteren.

WAT BETEKENT DIT VOOR OUDERS?

Leren doe je samen. Kinderen, ouders en de stamgroepleider delen hun ervaringen. Ze onderzoeken samen hoe de begeleiding vanuit de Jenaplan-waarden het beste aansluit bij het kind.

Daarnaast wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de stamgroep als geheel. De stamgroepleider bespreekt dit met alle ouders samen.

Ouders nemen dus actief deel aan de leef- en werkgemeenschap van de school.

Ons Team

Wij hebben als Katholieke Jenaplanschool een duidelijke missie. Onze enthousiaste, betrokken en leergierige medewerkers hebben allen hun eigen gespecialiseerde pedagogische expertise.

We zijn er trots op dat we dankzij hun scholing en inzet binnen de school over gedragsspecialisten, coaches en intern begeleiders beschikken.

Daarnaast hebben enkele collega’s van ons de Masteropleiding Special Educational Needs en de Masteropleiding Leren en Innoveren afgerond en heeft een groot deel van ons team trainingen gevolgd op het gebied van autisme en het speels aanbieden van leerstof zoals rekenen en wiskunde. Daardoor kunnen we onderwijs en zorg op maat aanbieden.

Alle stamgroepleiders (leerkrachten) hebben de 2-jarige Jenaplanopleiding gevolgd. Het Jenaplanonderwijs vraagt van hun veel eigen initiatief, voorbereidingstijd en organisatietalent.